Educació secundària


En l’educació secundària ens proposem el treball en equip, en un ambient no competitiu, a través de la formació de grups d’aprenentatge cooperatiu, tutories entre iguals, activitats internivells i tertúlies literàries dialògiques.

Tots els anys l’alumnat planteja la realització d’un projecte que té com a objectiu la millora del nostre entorn i implica un gran treball de recerca, redacció, presentació i aplicació pràctica, tot això entés com una tasca d’aprenentatge-servei.

Treballem les emocions, l’empatia, l’esperit crític i la motivació de manera transversal i a través de visites d’organitzacions que col·laboren amb el centre i comparteixen el nostre objectiu de dotar de les millors eines als estudiants per a un desenvolupament integral de la seua persona, la creativitat i una bona capacitat per a la resolució dels problemes que se’ls puguen presentar en la vida.

En l’ESO acompanyem a l’alumnat en el camí cap al batxillerat i la formació professional, entenent cada avanç i cada èxit com a part del nostre i reflexionant amb ells davant cada situació que no haja resultat satisfactòria. Donem especial importància a la capacitat d’expressar opinions i dubtes i els animem a exposar en públic i a assumir la crítica per a millorar la seua competència verbal.

En SOM ESCOLA hem pres la decisió d’oferir contínuament experiències vivencials abans que la incursió en el món virtual i és per això pel que rebem a experts de diferents organitzacions perquè compartisquen les sessions de les diferents matèries tractant temes concrets. Per aquesta mateixa raó realitzem eixides que ens permeten completar allò que s’ha treballat a les aules i organitzem, alumnat i professorat, jornades com la de ciències socials, el festival de cinema (Reconegut com a projecte innovador per la Conselleria d’Educació per al curs 2014/2015) o participem en projectes amb Amnistia Internacional o CEAR, per exemple.

Hem participat, a més, en el concurs Ciutadà Responsable de la Fundació Repsol, resultant guanyadors nacionals, en la lliga de debat BBVA (semifinalistes) i estem desenvolupant un projecte de desdejunis premiat per la Fundació Jaume Casademont.

L’ESO compta amb quatre departaments: tecnologia, ciències, humanitats i llengües; aquests s’encarreguen d’incorporar millores contínues en les matèries de la seua competència en coordinació amb la resta de docents. Comptem amb hores per a reforç, aula d’acolliment, tutories individualitzades i orientació personal.

* * *

En la educación secundaria nos proponemos el trabajo en equipo, en un ambiente no competitivo, a través de la formación de grupos de aprendizaje cooperativo, tutorías entre iguales, actividades interniveles y tertulias literarias dialógicas.

Todos los años el alumnado plantea la realización de un proyecto que tiene como objetivo la mejora de nuestro entorno e implica un gran trabajo de investigación, redacción, presentación y aplicación práctica, todo ello entendido como una tarea de aprendizaje-servicio.

Trabajamos las emociones, la empatía, el espíritu crítico y la motivación de manera transversal y a través de visitas de organizaciones que colaboran con el centro y comparten nuestro objetivo de dotar de las mejores herramientas a los estudiantes para un desarrollo integral de su persona, la creatividad y una buena capacidad para la resolución de los problemas que se les puedan presentar en la vida.

En la ESO acompañamos a las alumnas y alumnos en el camino hacia el bachillerato y los modulos de formación profesional, entendiendo cada avance y cada éxito como parte del nuestro y reflexionando con ellos ante cada situación que no haya resultado satisfactoria.

Damos especial importancia a la capacidad de expresar opiniones y dudas y les animamos a exponer en público y a asumir la crítica para mejorar su competencia verbal.

En SOM ESCOLA hemos tomado la decisión de ofrecer continuamente experiencias vivenciales antes que la incursión en el mundo virtual y es por ello por lo que recibimos a expertos de distintas organizaciones para que compartan las sesiones de las distintas materias tratando temas concretos. Por esta misma razón realizamos salidas que nos permiten completar aquello que se ha trabajado en las aulas y organizamos, alumnado y profesorado, jornadas como la de ciencias sociales, el festival de cine (Reconocido como proyecto innovador por la Conselleria de Educación para el curso 2014/2015) o participamos en proyectos con Amnistia Internacional o CEAR, por ejemplo.

Hemos participado, además, en el concurso Ciudadano Responsable de la Fundación Repsol, resultando ganadores nacionales, en la liga de debate BBVA (semifinalistas) y estamos desarrollando un proyecto de desayunos premiado por la Fundación Jaume Casademont.

La ESO cuenta con cuatro departamentos: tecnología, ciencias, humanidades y lenguas; estos se encargan de incorporar mejoras continuas en las materias de su competencia en coordinación con el resto de docentes. Contamos con horas para refuerzo, aula de acogida, tutorías individualizadas y orientación personal.