Filosofia educativa


Som Escola naix com l’expressió del professorat d’oferir un ensenyament diferent qüestionant les relacions existents entre tots els membres de la comunitat educativa en el procés d’ensenyament-aprenentatge. Aspirem a un model educatiu on el nostre alumnat puga tindre una formació integral, amb capacitat crítica, respecte a l’entorn i implicat en la societat de la qual ha de formar part activa.

Apostem per que l’alumnat siga protagonista del seu propi procés d’aprenentatge, acompanyant-lo en el seu desenvolupament partint dels conceptes d’amor, humor, llibertat, diversitat, igualtat, participació, col·laboració, cooperació, respecte i humanisme.

Manos

 

L’amor és la base d’un clima de seguretat i confiança on xiquets, xiquetes i adolescents es desenvoluparan com a persones. L’estima cap als alumnes i les alumnes contribueix a millorar la seua autoestima, i per tant el seu aprenentatge.

L’humor ha d’estar present a les aules, ja que facilita un clima positiu, augmenta la motivació i estimula el pensament divergent i la imaginació.

Xiquets, xiquetes i adolescents, quan gaudeixen d’un ambient de llibertat constant, saben què volen i entenen quines són les seues necessitats reals. Això es tradueix a nivell escolar en una llibertat per moure’s, investigar, explorar, créixer, aprendre, opinar, decidir i influir en la metodologia.

Ens sentim orgullosos del que som, ja que la nostra escola és un espai de tots i per a tots on ens preocupem per respectar els ritmes d’aprenentatge de cada individu i entenem la diversitat cultural i individual com una cosa que ens enriqueix.

El nostre centre fomenta el treball en equip i cooperatiu, ja que aquest contribueix a establir millors relacions entre el nostre alumnat que aprèn a treballar conjuntament aportant les seves experiències i aptituds per aconseguir un fi comú, augmenta la motivació i l’interès per aprendre i permet l’adquisició d’habilitats socials.

El propòsit és aconseguir que els estudiants no basen el seu aprenentatge en la competició, sinó en la col·laboració, que s’ajuden mútuament per assolir els objectius.

Entenem el respecte com a condició indispensable per a les relacions humanes. El respecte ha de ser bidireccional entre professorat i alumnat. Rebutgem l’autoritarisme com a eina per a la consecució d’un fi acadèmic.

Pensem que les noves tecnologies, que aporten una innovadora i interessant forma de tractar els continguts, han d’estar sempre al servei dels éssers humans i que no s’han d’usar com a substitut d’allò que l’alumnat pot aprendre de manera vivencial.

Finalment, i amb la implicació de professorat, alumnat i famílies, proposem un debat obert i sincer per seguir millorant el nostre espai d’aprenentatge perquè puga canviar, adaptar-se i millorar contínuament.

 

* * *

 

Som Escola nace como la expresión del profesorado de ofrecer una enseñanza diferente cuestionando las relaciones existentes entre todos los miembros de la comunidad educativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Aspiramos a un modelo educativo donde nuestro alumnado pueda tener una formación integral, con capacidad crítica, respeto al entorno e implicado en la sociedad de la que debe formar parte activa.

Apostamos por que el alumnado sea protagonista de su propio proceso de aprendizaje, acompañándolo en su desarrollo partiendo de los conceptos de amor, humor, libertad, diversidad, igualdad, participación, colaboración, cooperación, respeto y humanismo.

El amor es la base de un clima de seguridad y confianza donde  niñas, niñas y adolescentes van a desarrollarse como personas. La estima hacia los alumnos y las alumnas contribuye a mejorar su autoestima, y por tanto su aprendizaje.

El humor ha de estar presente en las aulas, pues facilita un clima positivo, aumenta la motivación y estimula el pensamiento divergente y la imaginación.

Niños, niñas y adolescentes, cuando disfrutan de un ambiente de libertad constante, saben qué quieren y entienden cuáles son sus necesidades reales. Esto se traduce, en la vida escolar, en una libertad para moverse, investigar, explorar, crecer, aprender, opinar, decidir e influir en la metodología.

Nos sentimos orgullosos de los que somos, pues nuestra escuela es un espacio de todos y para todos donde nos preocupamos por respetar los ritmos de aprendizaje de cada individuo y entendemos la diversidad cultural e individual como algo que nos enriquece.

Nuestro centro fomenta el trabajo en equipo y cooperativo, ya que este contribuye a establecer mejores relaciones entre nuestro alumnado que aprende a trabajar conjuntamente aportando sus experiencias y aptitudes para conseguir un fin común, aumenta la motivación y el interés por aprender y permite la adquisición de habilidades sociales.

El propósito es conseguir que los estudiantes no basen su aprendizaje en la competición, sino en la colaboración, que se ayuden mutuamente para alcanzar los objetivos.

Entendemos el respeto como condición indispensable para las relaciones humanas. El respeto debe ser bidireccional entre profesorado y alumnado. Rechazamos el autoritarismo como herramienta para la consecución de un fin académico.

Pensamos que las nuevas tecnologías, que aportan una innovadora e interesante forma de tratar los contenidos, deben estar siempre al servicio de los seres humanos y que no deben usarse como sustituto de aquello que el alumnado puede aprender de manera vivencial.

Finalmente, y con la implicación de profesorado, alumnado y familias, proponemos un debate abierto y sincero para seguir mejorando nuestro espacio de aprendizaje para que pueda cambiar, adaptarse y mejorar continuamente.