Història


Corria l’any 1974 quan es va crear el col·legi Caferma a partir de la fusió de tres centres de formació: Castella, Sant Fermín i Liceu Major. Caferma va oferir llavors preescolar, EGB i formació professional en administració i delineació.

Amb el canvi educatiu l’oferta es transforma i Caferma pansa a impartir educació infantil, primària i secundària. A principis dels anys noranta, a més, es convertia en un centre pioner en ser el primer col·legi concertat a donar ensenyament en valencià en la ciutat de València.

Al desembre de 2005 va canviar la titularitat prenent el relleu en l’organització i gestió dues professores del col·legi: Ana Raffi i Empar Romero. En els 10 anys següents el col·legi va ser adaptant els seus continguts als nous temps, es va establir un sistema de control de la qualitat i el centre va participar en multitud de projectes municipals, autonòmics i estatals on destacava la capacitat i motivació de l’alumnat. Es va començar a treballar amb les organitzacions del barri i es van millorar les instal·lacions.

Durant el curs 2013-2014 es va anar un pas més enllà amb la intenció de crear un projecte propi amb noves idees i molta imaginació. El professorat del centre va elaborar un nou marc metodològic que unificava el procés d’ensenyament-aprenentatge en totes les etapes i col·locava a l’alumnat en el centre de tot el procés.

Així naix l’1 de gener de 2015 SOM ESCOLA, una cooperativa d’ensenyament format per 12 professors/as que assumeixen el repte de gestionar, administrar i organitzar el col·legi per a un nou temps.

La formació contínua del professorat, amb capacitat crítica i motivació, en contacte constant amb les famílies, l’atenció personal i individualitzada i una gran confiança en el potencial humà del centre marquen el camí cap a allò que volem ser: innovadors, valents, amb un ensenyament de qualitat i convençuts de poder oferir les eines necessàries per al ple desenvolupament dels xiquets, xiquetes i adolescents que formen part d’aquesta comunitat escolar.

Creiem en el nostre alumnat i som conscients que treballem amb el material més delicat que existeix. Fomentem l’esperit democràtic, la cohesió grupal, la resolució pacífica de conflictes i la participació de tota la comunitat educativa en la presa de decisions del centre.

El nostre projecte és un projecte de futur que ja és part del nostre present.

*  *  *

Corría el año 1974 cuando se creó el colegio Caferma a partir de la fusión de tres centros de formación: Castilla, San Fermín y Liceo Mayor. Caferma ofreció entonces preescolar, EGB y formación profesional en administración y delineación.

Con el cambio educativo la oferta se transforma y Caferma pasa a impartir educación infantil, primaria y secundaria. A principios de los años noventa, además, se convertía en un centro pionero al ser el primer colegio concertado en dar enseñanza en valenciano en la ciudad de Valencia.

En diciembre de 2005 cambió la titularidad tomando el relevo en la organización y gestión dos profesoras del colegio: Ana Raffi y Empar Romero. En los 10 años siguientes el colegio fue adaptando sus contenidos a los nuevos tiempos, se estableció un sistema de control de la calidad y el centro participó en multitud de proyectos municipales, autonómicos y estatales donde destacaba la capacidad y motivación del alumnado. Se comenzó a trabajar con las organizaciones del barrio y se mejoraron las instalaciones.

Durante el curso 2013-2014 se fue un paso más allá con la intención de crear un proyecto propio con nuevas ideas y mucha imaginación. El profesorado del centro elaboró un nuevo marco metodológico que unificaba el proceso de enseñanza-aprendizaje en todas las etapas y colocaba al alumnado en el centro de todo el proceso.

Así nace el 1 de enero de 2015 SOM ESCOLA, una cooperativa de enseñanza formada por 12 profesores/as que asumen el reto de gestionar, administrar y organizar el colegio para un nuevo tiempo.

La formación contínua del profesorado, con capacidad crítica y motivación, en contacto constante con las familias, la atención personal e individualizada y una gran confianza en el potencial humano del centro marcan el camino hacia aquello que queremos ser: innovadores, valientes, con una enseñanza de calidad y convencidos de poder ofrecer las herramientas necesarias para el pleno desarrollo de los niños, niñas y adolescentes que forman parte de esta comunidad escolar.

Creemos en nuestro alumnado y somos conscientes de que trabajamos con el material más delicado que existe. Fomentamos el espíritu democrático, la cohesión grupal, la resolución pacífica de conflictos y la participación de toda la comunidad educativa en la toma de decisiones del centro.

Nuestro proyecto es un proyecto de futuro que ya es parte de nuestro presente.